เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง เฝ้าระวังโรค-แมลงระบาด

08 ธันวาคม 2558
2,648
กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองเฝ้าระวังช่วงอากาศแห้งแล้ง ให้ติดตามการระบาดของหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเหลืองใน 2 ระยะ คือ ช่วงถั่วเหลืองปลูกใหม่อายุไม่เกิน 14 วัน มักพบหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเข้าทำลายถั่วเหลืองตั้งแต่ระยะต้นกล้า เมื่อหนอนฟักออกมาจากไข่จะชอนไชตามเส้นใบไปที่ก้านใบ เพื่อเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อที่บริเวณไส้กลางลำต้น ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40%
ดังนั้น เกษตรกรควรคลุกเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกด้วยสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิลยูเอส อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ พ่นด้วยสารฆ่าแมลงไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารฆ่าแมลงฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารฆ่าแมลง คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พ่นครั้งแรก เมื่อใบจริงคู่แรกคลี่ออกมาเต็มที่ หรืออายุประมาณ 7-10 วันหลังถั่วเหลืองเริ่มงอก

นอกจากนี้ ในช่วงที่อุณหภูมิต่ำในช่วงเช้า และเริ่มมีอุณหภูมิสูงในช่วงบ่าย เกษตรกรควรหมั่นสังเกตถั่วเหลืองในระยะเก็บเกี่ยว ซึ่งมักพบ 3 ปัญหา คือ 1.เมล็ดปริและย่น หากพบปัญหานี้ควรเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในระยะเก็บเกี่ยว เพื่อลดปริมาณเมล็ดปริและย่น ควรตากต้นถั่วเหลืองให้แห้งก่อนการนวด 2.การเข้าทำลายของโรคในระหว่างกองต้นถั่วเหลืองเพื่อรอนวด เกษตรกรควรเปิดผ้าคลุมกองต้นถั่วเหลืองในช่วงเช้า 1-2 ชั่วโมง ในระหว่างรอนวดเพื่อระบายอากาศในกองต้นถั่วเหลือง และ 3.เมล็ดแตกระหว่างการนวด ให้เกษตรกรลดความเร็วรอบของเครื่องนวดให้อยู่ในช่วง 600-700 รอบ/นาที จะสามารถลดปัญหาเมล็ดแตกระหว่างการนวดได้ดี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เตือนเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง เฝ้าระวังโรค-แมลงระบาด". (08-11-2558). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 08-11-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/191932