เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง 11-13 ธ.ค.นี้

25 พฤศจิกายน 2558
1,655
้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา แล้ว ระหว่างวันที่ 11 ? 13 ธันวาคมนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ สนามเสือป่าในหัวข้อ การจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ โดยจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง โดยการสร้างฝนเทียม เพื่อเพิ่มเติมน้ำให้แก่พื้นดิน วิธีการเก็บกักน้ำในพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง การแก้ไขปัญหาดินเค็ม เพื่อให้ดินสามารถเพาะปลูกได้ เป็นต้น

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การจัดนิทรรศการในหัวข้อ กว่าจะมาเป็นฝนหลวง หัวข้อ น้ำคือชีวิต และนิทรรศการในหัวข้อ "การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริ"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง 11-13 ธ.ค.นี้". 20 พ.ย. 58. ผู้จัดการ. สืบค้นเมื่อ 24 พ.ย. 58:
เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000129539