เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวังเพลี้ยไก่แจ้ลงสวนทำลายยอด

03 พฤศจิกายน 2558
5,737
ทางภาคใต้ถือเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้เป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียน ถือได้ว่ามีปลูกกันอยู่ในหลายพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อมีผลผลิตครบตามฤดูกาลแล้ว ก็อยู่ในช่วงการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ผลผลิตในอนาคตได้คุณภาพและมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร อีกหนึ่งศัตรูตัวร้ายที่มักจะเข้าทำลายทุเรียน ที่เกษตรกรต้องเฝ้าระมัดระวังและคอยติดตามการระบาดนั้น คือ เพลี้ยไก่แจ้
จากการสัมภาษณ์ คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้างานกลุ่มอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในช่วงที่ทุเรียนกำลังจะแตกใบอ่อน นั้น จะมีศัตรูพืชอย่างเพลี้ยไก่แจ้ เข้าไปทำลายยอดทุเรียนจนทำให้ใบไม่สมบูรณ์ โดยแมลงชนิดนี้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน
ของทุเรียน ที่ยังไม่โตเต็มที่ทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองไม่เจริญเติบโตและเล็กผิดปกติ เมื่อพบการระบาดมากๆ ใบทุเรียนจะหงิกงอ แห้ง และร่วงหมด และที่สำคัญทำให้ยอดอ่อนแห้งและตายได้ ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบต่อชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนก็จะพบกับศัตรูตัวร้ายอย่างเพลี้ยไก่แจ้เนื่องจากจะมาคู่กันในช่วงนี้เสมอ ดังนั้นเกษตรกรควรหมั่นสำรวจสวนทุเรียนเพื่อเป็นการป้องกันเพลี้ยไก่แจ้ด้วย

วิธีการป้องกันและกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ : มีดังนี้

1. ใช้น้ำฉีดพ่นใบอ่อนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยไก่แจ้

2. ใช้กับดักกาวเหนียวหรือสเปรย์กาว ฉีดพ่นที่แผ่นพลาสติกแล้วนำไปแขวนไว้ที่ต้นทุเรียน เพื่อล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย

3. กรณีพบยอดถูกทำลายประมาณ 50 % ต่อต้น แนะนำให้ใช้สารเคมี เอ็นโดซัลแฟน 35% EC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน 25% WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ ถ้า บูโพรเฟซิน 50% WP อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ยอดต้นทุเรียน


สำหรับเกษตรกรที่ตรวจพบยอดของทุเรียนมีเพลี้ยไก่แจ้ 5 ยอด/ต้น ในหลาย ๆ ต้นภายในสวนทุเรียน ควรรีบแจ้ง เกษตรอำเภอในท้องที่ หรือ กลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077-273662

รายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
โชคชัย บุญยัง. หัวหน้างานกลุ่มอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558.