เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"สมคิด"สั่งยกระดับอุตฯเกษตรสร้างเข้มแข็ง,เร่งพัฒนาคนรับEEC

09 กันยายน 2562
1,894

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 10 กว่าปีที่ผ่านมา จีดีพี ไทยขยายตัวอยู่แค่ในกรอบร้อยละ 3-5 ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการนำเทคโนโลยี และความรู้ เข้ามาเปลี่ยนแปลง ซึ่งในสิ้นเดือนนี้จะให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม


ขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาใให้มีมูลค่ามากขึ้น มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม รวมทั้งต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบขนส่ง เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามายังประเทศไทย


นอกจากนี้ ยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนา และสร้างบุคคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ยุค 4.0 เนื่องจากที่ผ่านมากนักลงทุนส่วนใหญ่สอบถามถึงบุคคลากร ที่มีความสามารถ ในการรองรับการลงทุนในประเทศไทยหรือไม่


ดังนั้นการมี InnoSpace Thailand อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยยกระดับธุรกิจในประเทศ สร้างเชื่อมโยง


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเชื่อมโยงกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพิ่มมูลค่ามากขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :