เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อิสระเปิดตัว 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ใช้ประสบการณ์ธุรกิจช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร
20 ตุลาคม 2558
1,737
หอการค้าไทยเปิดตัวโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ใช้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจเข้าไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ตั้งเป้าช่วยพัฒนา 100 แห่งภายในปี 59

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ทำโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยจะทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์การเกษตร 3,800 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลผลิตและการจัดการด้านการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก"สหกรณ์การเกษตรมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีความรู้เฉพาะด้านการเกษตร แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ การทำตลาด ซึ่งหอการค้าไทยจะเข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้กลไกของหอการค้าไทยนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรให้ได้ 100 สหกรณ์ภายในปี 2559 และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30%"สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือ หอการค้าไทยจะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยกำหนดมาตรฐานเพื่อที่เกษตรกรจะสามารถเพาะปลูกได้ตามมาตรฐานสากล ช่วยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามากำกับดูแลการผลิต มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อจะนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งทางบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) จะเป็นผู้วางโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลจากสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อจะพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตโดยปัจจุบันหอการค้าไทยสามารถเข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรในการค้าขายได้แล้ว โดยมีการขนส่งผักผลไม้จากภาคกลางไปจำหน่ายยังภาคใต้ และส่งออกไปจำหน่ายยังมาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นต้นนายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ มีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 29 แห่ง มีหอการค้าจังหวัดดูแลรับผิดชอบ จำนวน 17 หอการค้าจังหวัด โดยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นผู้เริ่มจัดทำโครงการต้นแบบด้วยการผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่งประสบความสำเร็จช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 34%
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อิสระเปิดตัว 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ใช้ประสบการณ์ธุรกิจช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร". (20 ตุลาคม 2558). ผู้จัดการ :

สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558. เข้าถึงได้จาก :


http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000117368