เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 ทางรอดการผลิตเห็ด

20 ตุลาคม 2558
2,474
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ.2558 หัวข้อ "ทางรอดการผลิตเห็ด"
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดถนนงามวงศ์วาน
โดยมีวัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทัศนคติในเรื่องเห็ด ระหว่างสมาชิกสมาคม เกษตรกรผู้เพาะเห็ด นักวิชาการด้านเห็ด และผู้สนใจทั่วไป2. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมให้กับสมาชิกได้รับทราบ3. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยเห็ด และเกษตรกร ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการเห็ดของไทยรูปแบบการประชุม ประกอบด้วย

1. การเสวนา

2. การตอบปัญหาการผลิตเห็ด

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ด

4. การออกร้านจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

++ ค่าลงทะเบียน ++

- ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกลงทะเบียน 500 บาท (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเห็ด รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย)
สนใจสมัครหรือศึกษารายละเอีดยเพิ่มเติม คลิ๊ก