เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยาง กยท. ทั่วประเทศเตรียมพร้อม - เตือนรักษาสิทธิ์

20 ตุลาคม 2558
12,968
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้จัดตั้ง "กองทุนพัฒนายางพารา" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น ทั้งนี้ การขอรับการส่งเสริม สนับสนุนและความช่วยเหลือเพื่อการปลูกแทน /การขอรับการส่งเสริมด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูปยางพาราและไม้ยาง / การได้รับจัดสรรสวัสดิการ /การรวมตัวผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น / การได้รับความช่วยเหลือจาก กยท. ในการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง