เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรชุมพรส่งเสริมตลาดประมูลมังคุดเพื่อพัฒนาเกษตรกรอย่างก้าวไกล
20 ตุลาคม 2558
2,189
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกผลไม้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะมังคุด มีการปลูกครอบคลุมในจังหวัดชุมพร ทั้ง 8 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหลังสวน นั้นถือได้ว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของ มังคุดหูเขียว ผิวมัน เนื้อภายในขาวไม่มียางตกค้างในผลมังคุด จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จากการสัมภาษณ์ นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดประมูลมังคุด เพื่อยกระดับให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดคุณภาพ กล่าวว่า ตลาดประมูลมังคุด เป็นรูปแบบตลาดที่เกษตรกรมีส่วนร่วม และได้รับราคาที่เป็นธรรมไม่โดนกดราคาจนทำให้เกิดปัญหาในเรื่องสินค้าล้นตลาด ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมตลาดรูปแบบนี้ให้แพร่หลาย และครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ คือ อ.พะโต๊ะ อ.หลังสวน อ.เมืองชุมพร รวม 11 กลุ่ม โดยการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพของสวนให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่ทางประเทศจีน และ ญี่ปุ่นตั้งไว้ ซึ่งแต่ละสวนแต่ละกลุ่มแต่ละอำเภอ เมื่อมีการรวมกลุ่มกันทาง สนง.เกษตรจังหวัดชุมพร จะเข้าไปดูแลบริหารจัดการในเรื่องของกำหนดรูปแบบจัดการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง ดิน หรือ แหล่งน้ำ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานแล้วไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP และ Q เพื่อเป็นการการันตีถึงคุณภาพของสินค้าและแหล่งที่มาที่มีคุณภาพ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดในเดือน ก.ค. - ก.ย. 58 นั้น ผลผลิตมังคุดคุณภาพคิดจาก 100% ของจังหวัดชุมพร อยู่ในระดับ 60-70% ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จึงต้องการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปลูกมังคุดนำมังคุดเข้าร่วมกับตลาดประมูลเพื่อให้พัฒนาคุณภาพผลผลิตและได้ราคาที่ชอบธรรมตรงตามกลไกของตลาด

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดสิ่งจำเป็นที่เกษตรกรต้องดำเนินการเพื่อให้มังคุดที่ปลูกมีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการคือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยคอก หลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่งมังคุดภายในสวน ดูแลเรื่องการให้น้ำ เพียงเท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจะได้ผลผลิตออกมาตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้เกษตรกรผู้สนใจเกี่ยวกับตลาดประมูลมังคุด หรือ การพัฒนาคุณภาพสวนมังคุดให้ได้คุณภาพส่งออกนอกเพื่อร่วมตลาดประมูลได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เบอร์โทรศัพท์ 077-596656-8 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเรียบเรียงโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว. เกษตรจังหวัดชุมพร. สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2558.