เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวสวนปาล์มเมืองคอน ราคาตกหันปลูกพืชอื่นแซมสวน สร้างรายได้เลี้ยงปากท้อง
20 ตุลาคม 2558
3,961
ปาล์มน้ำมันราคาตก ชาวสวนหันปลุกพืช เลี้ยงปลาระหว่างแถวและร่องคูปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว บรรเทาปัญหาปากท้อง จากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรคตกต่ำ และมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช เผชิญปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ถึงแม้ภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือ แต่ในการผลิตปาล์มน้ำมันยังคงมีต้นทุนสูง ทั้งปุ๋ย ค่าแรง รวมถึงค่าครองชีพ จึงหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มเพื่อเพิ่มรายได้เี้ยงปากท้องระหว่างรอมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2558 เจ้าหน้าที่ร่วมด้ายช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบชาวสวนปาล์ม ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สัมภาษณ์ นายประภาท เกิดเมืองเล็ก ชาวสวนปาล์ม อยู่ที่ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่า จากสภาพปัยหาราคาปาล์มนำ้มัน ตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งราคาปาล์มเมื่อก่อน กิโลกรัมละ 5 บาท แต่ปัจจุบันนี้เหลือ กิโลกรัมละ 3.5 บาท ประกอบกับราคาสินค้าในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายประจำทุกเดือนในขณะที่ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันต่ำลง จำต้องหาอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงปลาในสวนปาล์ม เพื่อสร้างเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ราคาผลผลิตอยู่้ในช่วงขาลงด้านนายสุชาติ รัตนบุรี อยู่ที่ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์ว่า จากสภาพปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกลงมานั้นมีผลกระทบต่อครอบครัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว จำต้องหันมาปลูกพืชผัก และ พริกเสริมในช่วงปาล์มราคาตกเพื่อพยุงรายได้ให้ครอบครัว โดยตนจะปลูกพืชผกัและพริกแซมในสวนปาล์มเล็กอายุ 1 ปี ซึ่งมีพื้นที่ว่างมากพอจะปลูกพืชผักและพริกได้ระยะหนึ่ง ทั้งนี้จึงอยากวิงวอนขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบอย่างจริงจัง อย่าไปช่วยแต่สวนยาง ให้หันมาดูแลชาวสวนปาล์มบ้าง
รายงานโดย : สิทธิโชค กุลสุข. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
- ประภาท เกิดเมืองเล็ก,สัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2558.
- สุชาติ รัตนบุรีสัมภาษณ์, 13 ตุลาคม 2558