เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นายกฯแก้ปัญหาชาวสวนยาง เลิกมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน

12 ตุลาคม 2558
2,303
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราที่ กก. ละ 60 บาท และให้ชะลอการโค่นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่า และอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาราคายางตกต่ำ โดยหากรัฐบาลไม่เร่งช่วยเหลือ จะมีชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหวนั้น รัฐบาลขอเรียนว่าที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนราคา หลายรายการด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการบิดเบือนกลไลตลาด นำไปสู่ความเสียหายในระยะยาว เช่น เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดเดียวกันจนผลผลิตล้นตลาด และปริมาณเงินที่รัฐอุดหนุนจะเพิ่มขึ้นมากเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย

ขณะนี้ รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มไม่เฉพาะแต่ชาวสวนยาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร ทั้งการช่วยเหลือเรื่องลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมเทคโนโลยี ส่งเสริมตลาด ให้เงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องตามสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกหรือโซนนิ่ง และอีกหลายๆ เรื่อง ดังนั้น จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องชาวสวนยางเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐบาล เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบที่ผ่านๆ มา ด้วยการให้เงินแต่เพียงอย่างเดียวจนเป็นนิสัย ทำให้ประเทศต้องเป็นหนี้และเกษตรกรเอง ก็จะต้องประสบปัญหาเช่นนี้ซ้ำซาก รัฐบาลไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกครั้ง วันนี้ราคายางในตลาดโลกก็ไม่ได้สูงนัก เพราะความต้องการยางโดยภาพรวมยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รายได้จากการส่งออกยางก็ได้รับผลกระทบ รัฐก็จัดเก็บภาษีจากการขายยางดิบไม่ได้มากด้วยเช่นกัน ขอให้ชาวสวนยาง เห็นใจรัฐบาลและเพื่อนเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งรัฐบาลต้องดูแลด้วยนายกฯ เห็นใจพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เข้าบริหารประเทศ เพราะท่านเข้าใจดีว่า ภาคการเกษตรเ ป็นกำลังหลักของประเทศ แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลด้วย ไม่อยากให้บังคับว่ารัฐบาลต้องทำแบบนั้นแบบนี้ รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน แต่เรากำลังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มความต้องการใช้ยาง สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ล้อยาง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางโดยดูความต้องการของตลาด นอกเหนือจากนั้น จะเร่งผลักดันการบริหารกฎหมายคือ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ให้มีองค์คณะกรรมการที่ครบถ้วน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการออกระเบียบว่าด้วย การจัดสรรเงินกองทุน ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตลอดจนการซื้อยาง โดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อยกระดับราคา แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้ละเลยที่จะพิจารณามาตรการการอุดหนุนเงินช่วยเหลือ แต่จะต้องมีเหตุผลรองรับมีเงื่อนไขที่เหมาะสมไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นายกฯแก้ปัญหาชาวสวนยาง เลิกมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน". (11 ตุลาคม 2558). ผู้จัดการ: สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558.

เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000114090