เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงระดมช่วยเกษตรกรจากพิษโพดุล

05 กันยายน 2562
1,972

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า อธิบดีกรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ ระดมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความเสียหาย พร้อมสำรวจความต้องการฟื้นฟูอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้ขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ล่าสุดเมื่อวันที่ 4- 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) พบว่าสถานการณ์ยังคงมีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง กระแสน้ำในแม่น้ำต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นเป็นวงกว้างยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร โดยได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ประมงให้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปแนะนำและช่วยเหลือพร้อมเร่งความสำรวจความเสียหายของเกษตรกรให้ครบทุกราย


นอกจากนี้ ให้เร่งสำรวจความต้องการการฟื้นฟูอาชีพภายหลังน้ำลด โดยให้ประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำโครงการเสนอภาครัฐเพื่อให้การฟื้นฟูและเยียวยาเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการพูดคุยกับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพบว่า มีความต้องการเร่งด่วนที่ขอให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหา ได้แก่ ในการขอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเพื่อดำเนินการฟื้นฟูบ่อเพาะเลี้ยงและชำระหนี้ค่าอาหารสัตว์น้ำ และขอพักชำระหนี้ทั้งกับธนาคารของรัฐและบริษัทเอกชนที่เป็น contract farming ขอสนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน ตลอดจนขอให้ภาครัฐจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลด เป็นต้น


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :