เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรเร่งขึ้นทะเบียน/ที่ลงทะเบียนแล้วขอรับความช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ

24 กันยายน 2558
2,898
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้ว ให้มาแจ้งความจำนงค์ขอรับความช่วยเหลือเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ประโยชน์ของตนให้รีบมาแจ้งทะเบียนโดยเร็ว ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสายสุวรรณ สร้อยเกียว เกษตรอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ถึงการแจ้งเตือนให้เกษตรกรชาวมันสำปะหลังและเกษตรกรที่ปลูกพืชผักที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อประเมินความเสียหายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรสามารถไปแจ้งขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงาน อบต.แก่งหางแมว หรือเทศบาลพวา ในพื้นที่ใกล้การเกษตรของท่านเพื่อความรวดเร็วจึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายไปแจ้งขึ้นทะเบียนให้เร็วที่สุดเพื่อทางหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนเกษตรกรที่ไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักการเกษตร

3.ภาพถ่าย 2 ภาพ (พื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายเช่น มันสำปะหลัง,แปลงผัก)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 039- 308170 สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมว

หมายเหตุ : เกษตรกรที่ไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากการช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากทางภาครัฐจะประเมินความเสียหายจากความเป็นจริงและเกษตรผู้ที่มีรายชื่อไว้ในทะเบียนเกษตรกรเท่านั้น)รายงานโดย : น้ำผึ้ง หอมบุญมา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สายสุวรรณ สร้อยเกียว. สัมภาษณ์,22 กันยายน 2558