เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

การอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นฯ รุ่น 2 (26-29 ต.ค. 58)

08 กันยายน 2558
3,619
รุ่นที่ 2 วันที่ 26-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร : 02-9428600-3 ต่อ 207
++ ค่าลงทะเบียน ++

- 3,500 บาท/คน (อัตรานี้รวมค่าต้นไม้และวัสดุปลูก สำหรับฝึกปฏิบัติและขยายพันธุ์ให้นำกลับบ้าน และค่าดูงานนอกสถานที่)

- (กรุณาชำระเงินล่วงหน้าอย่างช้า 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการอบรม)

*เพิ่มเทคนิค Temporary immersion bioreactor และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการปรับปรุงพันธ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก