เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์นราธิวาสเปิดตลาด ส่งออกผลผลิตเกษตรจังหวัดภาคใต้

01 กันยายน 2558
5,537
นางผุสดี จ๋ายเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ได้เปิดรับซื้อผลไม้แล้ว ซึ่งบรรยากาศในการรับซื้อผลไม้เป็นไปอย่างคึกคัก มีเกษตรกรทยอยนำผลผลิตเงาะ มังคุด ลองกอง และทุเรียน ออกมาขายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็น เพราะช่วงกลางวันจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงมีพ่อค้าผลไม้เข้ามาเปิดจุดรับซื้อแล้วหลายราย เช่น เงาะ รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 7-8 บาท มังคุดผิวมันกิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งการรับซื้อจะเป็นการคัดแยกเกรดตามคุณภาพ