เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรตัวจริง ต้องรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกร

31 สิงหาคม 2558
1,830
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลใหม่ โดยการปลูกข้าวนาปี เปิดรับขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ยกเว้นภาคใต้ การปลูกข้าวนาปี จะเริ่มรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ถึง 31 มีนาคม 2558 และสำหรับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สัปปะรดโรงงาน ฯลฯ จะรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนหลังจากการปลูก 15 วัน ทั้งนี้ไปจนตลอดปี