เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ด่วน! ขยายเวลารับสมัครสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อประกอบอาชีพเสริมถึง 15 ก.ย. 58

25 สิงหาคม 2558
2,280
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2558

คุณจารุวรรณ ทองใบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน/ครัวเรือน เพื่อนำเงินไปต่อยอดจากอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น การเลี้ยงปลา การปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านของท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไปโดยแนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้1.บัตรประชาชนตัวจริง(พร้อมสำเนา)

2.ทะเบียนบ้านตัวจริง(พร้อมสำเนา)

3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 039-322158 ต่อ 16 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีรายงานโดย : น้ำผึ้ง หอมบุญมา เจ้าหน้าที่ศูนย์ปร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง
----------------------- ^ ^ -----------------------
แหล่งอ้างอิง :
จารุวรรณ ทองใบ. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558