เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.อุบลฯ มอบพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรฯ ปี 2558

24 สิงหาคม 2558
3,607
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมมอบพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ มุ่งหวังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 ตามแผนพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่ 25 อำเภอ เกษตรกรเป้าหมาย 10,000 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม กับสภาพท้องที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมโครงการประกอบด้วย การฝึกอบรมให้ความรู้และติดตามประเมินผลในส่วนของการฝึกอบรมเกษตรกรนั้นด้วย พร้อมทั้งมีการมอบปัจจัยการผลิตต้นแบบ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่อำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา และจะทำการมอบที่อำเภอเขื่องใน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยจะมีการมอบพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลายรายการ เช่น พันธุ์มะนาวแป้น มะละกอพันธุ์ดี พุทรา มะกรูด มะไฟหวาน ไผ่ตงกิมซุง รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักคะน้า ถั่วฝักยาว และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว และอื่นๆ โครงการฯ นี้ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก หากนำเอาความรู้ทีได้จากฝึกอบรมไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายของครัวเรือน และสามารถพึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อให้คนไทย สังคมไทย มีดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยไม่ว่าเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งมีหลักที่สำคัญ นั่น คือ ความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรมรายงานโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
----------------------- ^ ^ -------------------------
แหล่งข่าว :
ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ,สัมภาษณ์ ,20 สิงหาคม 2558.