เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรระวังหนอนชอนใบมังคุด

19 สิงหาคม 2558
2,411
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ฃึ่งเป็นช่วงที่ต้นมังคุดจะค่อนข้างอ่อนแอ จึงทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย รวมถึงแมลงศัตรูพืชต่างๆที่สามารถเข้ามาสร้างปัญหาให้แก่สวนมังคุดโดยเฉพาะโรคหนอนชอนใบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกับตาดอกมังคุดได้

นายธนัท จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพันธุ์พืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง แจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนให้ระมัดระวังโรคหนอนชอนใบมังคุดเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากต้นมังคุดค่อนข้างอ่อนแอหลังฤดูเก็บผลผลิต ลักษณะอาการคือ จะมีรอยเป็นเส้นทางสีขาวเล็กๆที่บริเวณใบ คำแนะนำในการดูแลเบื้องต้น คือ ดูแลสวนให้สะอาด โล่งเตียนโดยการตัดวัชพืชแล้วนำเศษซากวัชพืชมาสุมที่โคนต้นมังคุด ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีและควรตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและแสงแดดส่องทั่วถึง หรือสามารถสอบถามวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เบอร์โทรศัพท์ 039-322158รายงานโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง
----------------------- ^ ^ ----------------------
แหล่งข่าว :
นาย ธนัท จันทร์เกตุ สัมภาษณ์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558