เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.พาณิชย์ จัดงานนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้ 17-20 ก.ย.58

13 สิงหาคม 2558
2,660
เมื่อกล่าวถึงนวัตกรรม หลายแหล่งข้อมูลทางวิชาการได้ให้ความเห็นและเชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด เป็นต้นว่าในด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ และหมายรวมไปจนถึงด้านศิลปะ สำหรับในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่าทั้งในมุมของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

หากกล่าวถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แน่นอนว่านวัตกรรมในทุกด้านที่กล่าวถึงข้างต้น ล้วนส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งระบบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งกระแสของการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงในขณะนี้ ส่งผลต่อการต่อยอดพัฒนาในด้านนวัตกรรมอย่างหลากหลายไม่เว้นแม้แต่การออกแบบที่เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องราวของความรู้สึกมากกว่าเมื่อหันมามองบริบทของการออกแบบในมุมของนวัตกรรมสิ่งสำคัญที่สุดลำดับแรกคือ อะไรที่จะเป็นเหตุผลให้ลูกค้าหันมาซื้อสินค้าและบริการ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลายๆ คนมองว่า การออกแบบสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ หากพิจารณาการออกแบบในมิติของนวัตกรรมแล้ว อาจดูเหมือนว่าเรื่องของฟังก์ชั่นการทำงานควรมาก่อนหน้าเรื่องของการออกแบบ แต่สิ่งที่ควรจะพิจารณาในลำดับแรกสุดจริงๆ คือ เรื่องของอรรถประโยชน์หรือการตอบสนองต่อการใช้งานในภาพรวมทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค การรักษาสมดุลตรงนี้จึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดี ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้หากนักออกแบบนำมาคิดเป็นอย่างเป็นกระบวนการและเป็นระบบจะสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดรายได้จากรายเล็กๆ ที่เข้มแข็งไปสู่ระดับมหภาคเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้ แค่คิดให้พลิก... ชีวิตก็เปลี่ยนอีกส่วนสำคัญที่จะทำให้ทั้งนวัตกรรมและการออกแบบสอดรับกันอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มีความมั่งคั่งได้ นั่นคือการกำหนดนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐบาลที่ชัดเจน สำหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการออกแบบอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อต่อยอดงานสร้างสรรค์ให้นักออกแบบไทยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ จนสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้ต่อไป โดยเมื่อเร็วๆนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม และงานออกแบบของอาเซียน เพื่อสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไกลได้ในทศวรรษหน้าทั้งนี้งาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 เป็นงานจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมและงานออกแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับนักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการมีการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรม และงานออกแบบทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เต็มพื้นที่กว่า 8,936 ตร.ม. ตลอดทั้ง 4 วันเต็ม โดยตัวอย่างสินค้าที่เข้าร่วม อาทิ จานกาบหมาก จานที่ทำจากใบกาบหมากธรรมชาติ 100 % ที่ให้รูปลักษณ์ลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของกาบหมาก สามารถบรรจุของเหลวได้โดยไม่รั่วซึม และเป็นภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย โดยแบรนด์วีระษา ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสีเขียวจากไหมอีรี่ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นใยไหมอีรี่เกิดจากหนอนไหมอีรี่ที่กินใบมันสำปะหลังและใบละหุ่งเป็นอาหาร สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง เส้นใยเป็นเส้นใยสั้น เนื้อฟู นุ่ม ย้อมติดสีธรรมชาติได้ดี ปั่นเป็นเส้นด้ายทั้งด้วยการปั่นมือและเครื่องจักร เปิดโอกาสการเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวชนิดใหม่ เป็นต้น โดยงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์------------------------ ^ ^ -----------------------
ที่มา :
กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.ditp.go.th/more_news_ditp.php?cate=127&country=&type=&title=&filename=event1