เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวพ.6 จันทบุรี แจ้งผู้ประกอบการให้ขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมและใบอนุญาตอื่นๆ

04 สิงหาคม 2558
11,417
นายอุทัย อุระเกตุ ตำแหน่งพนักงานเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองถึงผู้ประกอบการให้ขอหรือต่อใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุม ใบอนุญาตขายปุ๋ย และใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 แจ้งขั้นตอนและวิธีการขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุม ใบอนุญาตขายปุ๋ยและใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยกำหนดให้ร้านขายปุ๋ย ยา และเมล็ดพันธุ์พืช นำใบคำขออนุญาตตามประเภทสินค้าที่จำหน่าย 1 ฉบับ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้1. นำสำเนาหลักฐานการจดทะเบียนร้านค้าที่ต้องการจำหน่ายปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นร้านค้าของตนเองไปที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ดูแลพื้นที่เพื่อขอใบอนุญาต

2. การจำหน่ายปุ๋ย สามารถดำเนินการอนุญาตได้เลย โดยเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

3. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช สามารถดำเนินการได้เลย โดยเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

4. การจำหน่ายยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชผู้ขาย ต้องได้รับการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรและเมื่อผ่านการอบรมแล้วจึงจะนำใบประกาศนียบัตรมาขอใบอนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

5. อายุใบอนุญาตมีเวลา 1 ปี หากจะขายต่อต้องมาต่อใบอนุญาตตามกำหนด

สำหรับร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 เบอร์โทร. 039-397134, 039-397076 ต่อห้อง 126 เบอร์โทรสาร 039-458765 ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารหลักฐานมาทางจดหมายพร้อมธนาณัติค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสั่งจ่ายผู้อำนวยการส่วนควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตู้ ปณ.19 ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งใบอนุญาตทางจดหมายลงทะเบียนกลับคืนไปให้ท่าน จำนวน 21 บาท (ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะให้หน่วยงานส่งคืนใบอนุญาตกลับไปให้ท่าน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 เบอร์โทรศัพท์. 039-397134, 039-397076 ต่อห้อง 126รายงานโดย : นภาพร วันทะมาศ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง