เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขยายเวลาชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยแล้ง

03 สิงหาคม 2558
1,094
ขยายเวลาชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยแล้ง ตามที่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่จำเป็นต้องดูแลเอย่างใกล้ชิด วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 3:48 น. ตามที่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่จำเป็นต้องดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดชุดปฏิบัติงานออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่จริงอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างตรงเป้า พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์เรื่องน้ำไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดใน 22 จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแนวทางปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ พร้อมรับฟังปัญหา สำรวจผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ ให้เชิญคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ พร้อมรายงานผลโดยด่วน เบื้องต้น กรมฯ มีแนวทางในการช่วยเหลือ โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่

1) ให้สหกรณ์ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของเกษตรกรสมาชิก ตามสมควร 3 เดือน 9 เดือนหรือ 12 เดือน แล้วแต่รอบการผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้ ให้สหกรณ์พิจารณาผ่อนผันโดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญา และไม่คิดค่าปรับกับสมาชิก

2) การปรับลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก

3) การสนับสนุนเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนแก่สมาชิกในการทำการเกษตรรอบใหม่

นอกจากนี้กรมฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 นี้ ในเรื่องการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ที่นำไปให้สมาชิกกู้ต่อ รวมถึงพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน กพส. เพื่อเป็นเงินทุนให้สหกรณ์ในการจัดหาสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย รวมถึงลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ไปปรับลดดอกเบี้ยต่อให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ ส่วนสหกรณ์ที่ขอกู้เงินจาก กพส.เพื่อไปจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เมื่อได้รับการลดดอกเบี้ยจากกองทุนฯ แล้วจะต้องนำไปลดราคาปุ๋ย ที่จะจำหน่ายให้สมาชิกด้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร "กองทุนพัฒนาสห กรณ์ยังได้จัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติม ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสหกรณ์ที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการช่วยเหลือสมาชิก บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ สำหรับการให้ช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับวงเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรมฯ จะเสนอขอต่อคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาเรื่องขยายเวลาการชำระหนี้ต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ข่าวเกษตร".เดลินิวส์.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/agriculture/338364