เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อบรมยางพาราและการใช้สารเคมีในยางคอมปาวด์ เตรียมความพร้อมสู่ AEC

28 กรกฏาคม 2558
4,474
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดอบรมยางพาราและการใช้สารเคมีในยางคอมปาวด์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านยางและการพัฒนาสูตรยาง รวมไปถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้กับบุคลากรของรัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานวิจัย หรือการน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 9 อาคาร ปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
++ วิธีการสมัคร ++

1.ติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม หรือส่งแบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ คุณจันทร์เพ็ญ กรอบทอง
โทรศัพท์ : 02-942-8600-3 ต่อ 207
โทรสาร : 02-562-0338
E-mail : aapcpk@ku.ac.th

2. ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสาร 02-5620338 (กรุณาเขียนชื่อ-ที่อยู่ของผู้เข้าอบรมลงในใบโอนเงินให้ชัดเจน)

3. ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน หรือ ก่อนการอบรม 2 สัปดาห์

**กรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
มิฉะนั้นผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา **

++ ค่าลงทะเบียน ++

12,000 บาท / คน (อัตรานี้รวมค่าอุปกรณ์ในการสอน, ค่าเอกสาร,อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
(กรุณาชำระเงินล่วงหน้าอย่างช้า 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการอบรม)

*** สำหรับ ข้าราชการหรือพนักงานนของรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงการคลังและเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา***++ โปรแกรมการอบรม ++

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

1.) รู้จักยางพาราและความสำคัญ
2.) ความยั่งยืนของยางพารา
3.) การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4.) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
5.) การเตรียมยางคอมพาวด์
6.) การใช้ประโยชน์จากสารเคมีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
7.) เทคนิคการลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิต
8.) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยาง

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มเติม คลิ๊ก
-----------------------------
จัดโดย : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลีเมอร์ชีวภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์งาน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-942-8600-3 ต่อ 207
โทรสาร: 02-562-0338
http://www.kapi.ku.ac.th/

http://www.kapi.ku.ac.th/images/stories/document/train/applyrubber_2558.pdf