เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พลังงานจับมือ ธกส. ผุดกิจกรรมสัญจร ส่งเสริมเกษตรกรใช้พลังงานทดแทน

22 กรกฏาคม 2558
1,281
กระทรวงพลังงาน ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจร ที่โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นำร่องแห่งแรกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส และชีวมวลในครัวเรือน โดยเฉพาะการสาธิตการใช้งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมในระดับการทำการเกษตร และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานกล่าวว่า การจัดมหกรรมพลังงานบ้านทุ่งสัญจรนำร่องแห่งแรกที่จ.บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และ ธ.ก.ส. รวมถึงภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อต้องการยกระดับให้บุรีรัมย์เป็นจังหวัดต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการทำเกษตรกรรมรุ่นใหม่โดยการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกรได้ เชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรได้มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการลดต้นทุนที่จะนำน้ำมาใช้ในการทำการเกษตร โดยการใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว------------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/169820