เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลย้ำ 4 เขื่อนหลักเหลือน้ำน้อย

15 กรกฏาคม 2558
1,963
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 3,959 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 159 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 3,180 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 330 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 100 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 57 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 44 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของความจุ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 41 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้ง 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 587 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก คงเหลือน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น

สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะในพื้นที่จ.ลพบุรี นั้น เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ต่ำกว่าระดับปากคลองส่งน้ำชัยนาท?ป่าสัก ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าคลองได้ สำนักชลประทานที่ 10 จึงได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก พร้อมระดมเครื่องจักรเครื่องมือ เข้าไปเปิดทางน้ำให้น้ำไหลเข้าคลองส่งน้ำสะดวกมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือจากพื้นที่ต้นคลองให้งดสูบน้ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ให้สามารถสูบน้ำผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ-------------------------- ^ ^ ----------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เขำถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/168601