เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งปลลดล็อกส่งออกสินค้าไปจีน 2 ประเทศลงนามร่วมมือด้านสุขอนามัยพืช

15 กรกฏาคม 2558
1,714
นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นเจ้าภาพจัดการลงนามในรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-จีน (JTC-PSP) ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการค้าระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะเป็นกลไกในการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศต่อไป

สำหรับประเด็นในการประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน โดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงผลการดำเนินงานและหยิบยกประเด็นสำคัญๆ ขึ้นมาหารือ อาทิ ประเด็นการส่งออกรังนก การส่งออกผลิตภัณฑ์นมจากไทยไปจีน การขึ้นทะเบียนสำหรับส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าต่างๆ อย่างจริงจัง ด้านการส่งออกชมพู่ทับทิมจันทร์จากไทยไปจีน ซึ่งก่อนหน้านี้จีนออกประกาศระงับการนำเข้าจากไทยชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา และผลจากการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงข้อสรุปและเห็นชอบร่วมกันตามผลการทดลองแก้ไขปัญหาแมลงวันผลไม้ที่เคยตรวจพบในผลชมพู่ที่ส่งออกไปจีน จึงเป็นผลให้มีข้อยุติในประกาศดังกล่าว และในวันเดียวกันนี้ นายอภิชาต พงศ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นตัวแทนฝ่ายไทย ลงนามใน "ร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับชมพู่ส่งออกจากไทยไปจีน" กับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(AQSIQ)โดยหลังจากการลงนามแล้ว AQSIQ จะทำการประกาศขั้นตอนในการปฏิบัติสำหรับทั้งสองประเทศลงในเว็บไซต์ และฝ่ายไทยจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่คงค้าง จากนั้นจีนจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวก่อนจะพิจารณาอนุมัติให้มีการนำเข้าชมพู่จากไทยไปจีน และ AQSIQ จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตนำเข้าทางเว็บไซต์ต่อไป ทั้งนี้จะส่งผลให้โรงคัดบรรจุและสวนที่อยู่ระหว่างการทดลองส่งออกในปัจจุบันอีก 8 สวน 2 โรงคัดบรรจุ จากทั้งหมด 18 สวน 5 โรงคัดบรรจุ สามารถส่งออกได้ตามปกติ-------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/168604