เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติแก้ปัญหาภัยแล้ง อุ้มเกษตรกร 1 ล้านราย

14 กรกฏาคม 2558
3,472
?ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน 13 ก.ค.- บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติอนุมัติมาตรการด้านสินเชื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ทั้งขยายเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน เพิ่มสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น สินเชื่อปรับปรุงการผลิตในระยะยาว วงเงินรวมกว่า 60,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน หวังช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรกว่า 1 ล้านราย

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย 3 มาตรการหลักดังนี้1.มาตรการขยายเวลาชำระหนี้เดิม ด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิมให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขยายออกไปไม่เกิน 9 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน ให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ และช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ของสมาชิก โดยพิจารณาปรับตารางกำหนดชำระหนี้ที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส.?2.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นวงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 มาตรการย่อย คือ มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้าธนาคาร (สินเชื่อฉุกเฉิน) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย กำหนดกู้ไม่เกิน 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-15 ต.ค. 58 ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ปลอดดอกเบี้ยร้อยละ 0 ระยะเวลา 3 เดือน โดยเดือนที่ 4-12 จะคิด อัตราเอ็มอาร์อาร์ หรือเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีนอกจากนี้ยังมีมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการผลิตหลังประสบภัย (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 10,000 ล้านบาท กู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ระยะเวลาให้เงินกู้เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-15 ต.ค. 58 ชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี และมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการผลิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (สินเชื่อฟื้นฟูสมาชิกสหกรณ์) วงเงินอีก 10,000 ล้านบาท กู้เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-15 ต.ค. 58 กำหนดชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ -1.25 หรือเท่ากับร้อยละ 3.75 ต่อปี3.มาตรการสินเชื่อระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เป็นการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.เข้าร่วมโครงการปีละ 100,000 ราย เป็นระยะเวลา 3 ปี รวม 300,000 ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินสินเชื่อปีละ 10,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี รวม 30,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาให้เงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 58 ? 31 ก.ค. 61 ชำระคืนเงินกู้ภายใน 10 ปี กรณีจำเป็นยังไม่ต้องชำระเงินต้น 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ ? 2% หรือเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปีมาตรการดังกล่าวคาดว่าเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.จำนวนประมาณ 1 ล้านรายและเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ประสบภัยแล้งจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระหนี้สินและมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนกรณีเร่งด่วน รวมทั้งมีเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูและการประกอบอาชีพการเกษตรหรือปรับปรุงระบบการผลิตการเกษตรอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นการประชุมในวันนี้ บอร์ดได้เห็นชอบการสนับสนุนการออกสลากเพื่อสังคมและการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกิจการเพื่อสังคมในวงเงิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินฤดูการผลิตปี 2557/2558 วงเงิน 16,953 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับประโยชน์มากกว่า 150,000 ราย.


----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".สำนักข่าวไทย.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.tnamcot.com/content/232184