เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.จ่ายเงินค่าอ้อยเพิ่ม 21 ก.ค.

06 กรกฏาคม 2558
5,057
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบช่วยเหลือชาวไร่อ้อยได้รับผลตอบแทนจากการขายอ้อยฤดูการผลิตปี 2557/2558 ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตมากที่สุด โดยมอบหมายให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 16,953.44 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 150,000 ราย ตันละ 160 บาท สำหรับผลการผลิตรวม 105.95 ล้านตัน จากพื้นที่ปลูก 10.53 ล้านไร่ และเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างเร็วและโปร่งใสถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ จึงตั้งคณะทำงานตรวจสอบกำกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิตปี 2557/2558 ตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง

สำหรับการกู้พบว่า ธ.ก.ส.ให้ข้อเสนอเงินกู้ดีที่สุด จึงเลือกกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพราะคิดดอกเบี้ยผ่อนปรนร้อยละ 4.25 ต่อปี ซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคณะกรรมการของ ธ.ก.ส.จะประชุมพิจารณาคำขอสินเชื่อของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 และ ธ.ก.ส.จะจัดพิธีลงนามสัญญาเงินกู้วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำหรับการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร คาดว่า ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินสำหรับเกษตรกรรายที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องและได้รับการตรวจสอบแล้วภายในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ โดยงวดแรกจะจ่าย 80% ของรายชื่อในวันแรก และ 90% จ่ายเสร็จภายใน 1 เดือนเท่านั้นส่วนการชำระคืนเงินกู้จะใช้เงินจากการขึ้นราคาน้ำตาลกิโลกรัมละ 5 บาท นำไปชำระเดือนละ 1,000 ล้านบาท ส่วนภาพรวมหนี้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมียอดหนี้เดิมที่กู้ฤดูการผลิตปี 2549/2550 ซึ่งวางแผนชำระหนี้เสร็จปี 2563 แบ่งชำระหนี้ ธ.ก.ส.ปีละ 450 ล้านบาท ล่าสุดยังเหลือหนี้อีก 2,100 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่กู้เงินช่วยค่าอ้อยปีที่แล้ว คือ ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ยังเหลือหนี้ที่ต้องชำระอีก 4,700 ล้านบาท คาดอีก 4 เดือนชำระส่วนนี้หมดนายชัยวัฒน์ คำแก่นคูณ ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยเช่นกัน โดยกระทบแรงเป็นประวัติการณ์ทั้งปัญหาแหล่งน้ำ ชาวไร่อ้อยค่อนข้างเดือดร้อน ผลผลิตจะต่ำลงไป ซึ่งหวังว่าเงินเพิ่มค่าอ้อยจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรได้---------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/20611