เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ประกอบการลานเท จ.ชุมพร ยื่นหนังสือไม่เห็นด้วยการข้อกำหนดการรับซ์้อปาล์มนำมันของรัฐ

03 กรกฏาคม 2558
2,409
( 1 ก.ค. 2558 ) ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้ทบทวนประกาศ เรื่องการเปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มทะลายตามคุณภาพมาตรฐานที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% ที่ออกโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ พร้อมกับเสนอขอมีส่วนร่วมในการกำหนด พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

ซึ่งในการยื่นหนังสือนั้นทางสมาคมผู้ประกอบการลานเทและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร กว่า 200 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวงศศิริ พรหมชนะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะนำเสนอต่อรัฐบาลและพูดคุยกับแกนนำผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันและเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งดูผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรนำมาวางให้ดูเป็นตัวอย่างว่าผลผลิตแบบไหนที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ซึ่งไม่สามารถดูออกได้ว่าผลผลิตแบบไหนที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ดังนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึงได้พูดคุยกับทางสมาคมผู้ประกอบลานเทและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อรับเรื่องและรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันไป

จากการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ เทพรัตน์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จากประกาศคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เรื่องการเปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มทะลายตามคุณภาพมาตรฐานที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ตำกว่า 17% โดยกำหนดให้โรงงานสกัดน้ำมันและลานเท รับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในราคาเดียว ในอัตราน้ำมันร้อยละ 17% ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.20 บาท และถ้าผลปาล์มทะลายที่นำมาขายมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่า 17% ซึ่งทุก 1% ที่เพิ่มขึ้น จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท ในขณะที่ผลปาล์มมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มต่ำกว่า 17% ทุก 1% ราคาลดลงกิโลกรัมละ 0.25 บาท จากประกาศดังกล่าวทางสมาคมผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีเครื่องมือวัดมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ชัดเจน และแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน ทางโรงงานและผู้ซื้อใช้การประเมินด้วยสายตา และความรู้สึกเท่านั้น ไม่มีหลักวิทยาศาสตร์รับรอง จนก่อให้เกิดช่องว่างและการเอารัดเอาเปรียบ ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเสียผลประโยชน์ทางสมาคมผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร จึงได้ประชุมร่วมกันและมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนประกาศเรื่องการเปลี่ยนวิธีการรับซื้อผลปาล์มทะลายตามคุณภาพมาตรฐานที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ตำกว่า 17% โดยให้กำหนดวิธีการ พร้อมรายละเอียดในการรับซื้อผลปาล์มที่จัดเจนมากกว่านี้ และให้แจ้งกลับมายังสมาคม ภายใน 15 วัน แต่ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางสมาคมจำเป็นต้องมีมาตรการขั้นต่อไป นอกจากนี้สมาคมยังเสนอในเรื่องของการร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยการมีตัวแทนของผู้ประกอบการลานเทในการร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวด้วยรายงานโดย : นงพงา ไกรวิลาศ. เจ้าหน้าร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดชุมพร.
--------------------------- ^ ^ ----------------------------
แหล่งอ้างอิง :
พิเชษฐ์ เทพรัตน์. สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2558.