เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จัดยิ่งใหญ่ระดับชาติ กับงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่ จ.สุรินทร์ (3 - 12 ก.ค. 58 )

03 กรกฏาคม 2558
1,197
งานวันเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ปีนี้เวียนมาอวดภูมิปัญญาและนวัตรกรรมการเกษตรไทย ภายใต้สโลแกน "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" ที่ จ.สุรินทร์ โดยความร่วมมือระหว่างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,จังหวัดสุรินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้โอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะด้านต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลกในอนาคตทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและโครงการในพระราชดำริ และนิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสาธิต การอบรม และการสัมมนาระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนาการด้านการเกษตรอื่นๆ เป็นต้นเรียบเรียงโดย : www.rakbankerd.com
------------------------- ^ ^ -------------------------
แหล่งอ้างอิง :
- All Thai Event.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.allthaievent.com/event/8411/
- Thainews.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNEVN5804070010012