เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทุ่ม 500 ล.อุ้มชาวไร่อ้อยแก้ภัยแล้ง

02 กรกฏาคม 2558
1,938
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ส่วนราชการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้งนั้น กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศวงเงินรวม 500 ล้านบาทต่อปี และชาวไร่อ้อยสามารถขอรับสินเชื่อดังกล่าวได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท

โดยกองทุนฯ คิดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2% ต่อปี กำหนดผ่อนชำระเป็นเวลา 4 ปี การให้กู้ดังกล่าวจะเน้นกิจกรรมลงทุนสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น การขุดบ่อน้ำ การสูบน้ำบาดาล การจัดทำระบบน้ำหยด เป็นต้น หากชาวไร่อ้อยสนใจที่จะขอสินเชื่อตามโครงการนี้ ขอให้ไปติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่โรงงานน้ำตาลในพื้นที่ที่ตนเองส่งอ้อยเข้าโรงงาน โดยโรงงานจะช่วยพิจารณาและกลั่นกรองว่าชาวไร่อ้อยผู้นั้นมีความพร้อมและมีความสามารถที่จะดำเนินการลงทุนแหล่งน้ำขนาดเล็กต่างๆ และมีผลตอบแทนเพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินกู้ได้หรือไม่ ต่อจากนั้นใบสมัครดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำโรงงานซึ่งมีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนโรงงาน และผู้แทนชาวไร่อ้อยฝ่ายละ 1 คน ช่วยกันพิจารณาและหากเห็นสมควรจึงให้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ขออนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการต่อไปสำหรับสถานการณ์ราคาอ้อยในฤดูการผลิตหน้า 2558/2559 นั้นจะยังตกต่ำต่อไป ซึ่งจากตัวเลขราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กราคาน้ำตาลล่วงหน้าเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม 2559 มีระดับราคาอยู่ที่ประมาณ 13.51-13.69 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นจะมีราคาลดต่ำลง โดยประมาณว่าจะสามารถกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นได้ประมาณ 700 บาทต่อตัน ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของชาวไร่อ้อยจะสูงกว่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกฝ่ายเห็นว่าชาวไร่อ้อย โรงงาน และภาครัฐ จะต้องร่วมปรึกษาหารือกันในการปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งชาวไร่อ้อยคงจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้พอที่จะอยู่ได้ ขณะเดียวกันโรงงานเองก็ควรจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตตลอดจนระบบโลจิสติกส์ในการขนอ้อยเข้าโรงงานให้สามารถผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยให้สูงขึ้น เพราะว่าการรับอ้อยเข้าโรงงานล่าช้าจะทำให้ความหวานและความสมบูรณ์ของอ้อยลดลงด้วย----------------------- ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/20330