เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สกลนครผุดโรงเรียนถั่วลิสง หนุนชาวบ้านปลูกสู้ภัยแล้ง

02 กรกฏาคม 2558
1,408
นักธุรกิจชาวสกลนครนำเกษตรกรเข้าอบรมการปลูกถั่วลิสงสู้ภัยแล้ง เน้นเพิ่มผลผลิตจากเดิม 300 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมตั้งเป้าเตรียมขยายพื้นที่ปลูกออกไป 5 พันไร่ในปี 2560

สกลนคร/ เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริษัท โรงงานแม่รวยการเกษตร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายกฤษดา รวยเจริญทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตถั่วแปรรูปยี่ห้อดัง ได้นำเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง จากจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานในการเตรียมความพร้อมที่จะขยายการเพาะปลูกถั่วลิสงไปสู่เกษตรกรอย่างแพร่หลาย ขณะนี้มีเกษตรกรที่เข้าโครงการกองทุนผู้ปลูกถั่วลิสงจำนวน 110 ราย และในอนาคตในปี 2558 จะมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกเพื่อการผลิตให้ครบ 1,000 ไร่ และภายในปี 2560 จะมีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน จำนวน 5,000 ไร่ โดยแต่ละไร่จะมีผลผลิตซึ่งจากเดิมไร่ละ 300 กิโลกรัมเป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่ อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะถั่วลิสงราคากิโลกรัมละ 30 บาทนายกฤษดา รวยเจริญทรัพย์ กล่าวว่า ในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นนี้ต้องช่วยเหลือเกษตรกร ดังนั้นจึงต้องให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงได้เข้าใจ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเกิดโครงการโรงเรียนถั่วลิสง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วให้ดีขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรเปรียบดั่งญาติพี่น้อง ที่จะต้องดูแลเอาใจใส่และเกื้อกูลกันให้มีรายได้เสริม หรือเป็นรายได้หลักนอกเหนือจากการทำนา หรืออาชีพปลูกยางพาราที่กำลังได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตกันถ้วนหน้า โดยทางบริษัทได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง และปัจจัยการผลิตทั้งหมด อาทิ ปุ๋ย สารบำรุงดิน ยาป้องกันศัตรูพืช ให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับประโยชน์สูงสุดรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ยังกล่าวด้วยว่า โรงเรียนถั่วลิสงจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วดิน เพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของบริษัท เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผลผลิตที่ได้ทางบริษัทจะเข้ามารับซื้อจากเกษตรกรทั้งหมด เงินรายได้จากการขายผลผลิตจะถูกนำมารวบรวมเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง สำหรับใช้หมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกในด้านการประกอบอาชีพการเกษตร ปัจจุบันโรงเรียนถั่วลิสงในพื้นที่ 3 จังหวัดมีเงินสะสมของกองทุนสมาชิกรวมกัน ประมาณ 600,000 บาท และจะต่อยอดเพิ่มขึ้นตามลำดับ---------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค".บ้านเมือง.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/region/20465