เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โปรดเกล้าฯจัดตั้งศูนย์ฝนหลวง พื้นที่จ.นครสวรรค์ - เชียงใหม่

29 มิถุนายน 2558
2,410
ในหลวงทรงห่วงราษฎรขาดแคลนน้ำ โปรดเกล้าฯ จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษพื้นที่นครสวรรค์และเชียงใหม่ เร่งทำฝนหลวง เน้นเพิ่มน้ำในเขื่อนช่วยเกษตรกร
28 มิ.ย. 58 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา และฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในเขตภาคเหนือ โดยให้นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงพิเศษ ด้วยการดำเนินงานที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ประโยชน์ของฝนหลวงนั้น จะเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ในการทำการเกษตร และระบบผลิตน้ำประปา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เคยพระราชทานแนวทางการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งเมื่อปี 2542

แหล่งที่มาของข้อมูล : "โปรดเกล้าฯจัดตั้งศูนย์ฝนหลวง พื้นที่จ.นครสวรรค์ - เชียงใหม่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/165823