เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนุนลาวคุมถั่วลิสงส่งออก มกอช.ส่งทีมอบรมตรวจสอบมาตรฐาน

17 มิถุนายน 2558
1,527
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า มกอช.และกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนกรมปลูกฝัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อชี้แจงข้อกำหนดและมาตรการควบคุมการผลิตและส่งออกเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบส่งออกมายังไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบังคับของไทย โดยฝ่ายไทยได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน มกษ.4702 ซึ่งกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และมาตรการควบคุมการผลิตและตรวจสอบสำหรับเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่ผ่านการกะเทาะเปลือก โดยปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบต้องไม่เกิน 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม และการส่งออกมายังไทย ผู้ส่งออกต้องแสดงหลักฐานการรับรองผู้ผลิตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ หรือCA (Conformity Assessment) ของประเทศผู้ส่งออกและต้องแนบผลตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินที่ออกโดย CA หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ

"ขณะเดียวกันไทยยังได้เสนอแนวทางการปฏิบัติของ สปป.ลาว ให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวโดยให้เร่งเผยแพร่ข้อมูลและจัดอบรม เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก ทั้งยังให้ตรวจสอบรับรองขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้ส่งออกโดย CA หรือหน่วยรับรอง หรือ CB (Certification Body) ที่ได้รับการยอมรับจาก มกอช. นอกจากนั้น ยังควรมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินของภาครัฐ หรือเอกชนที่เป็นที่ยอมรับจากฝ่ายไทย และใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ส่งออกต้องแสดงผลวิเคราะห์ประกอบการส่งออกสินค้าทุกชิปเม้นท์"นายศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานบังคับถั่วลิสง แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะแรกจะดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิตและส่งออกถั่วลิสงแก่เจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว โดยจะอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนดในมาตรฐาน แนวทางการควบคุมการผลิตและส่งออก กระบวนการปฏิบัติ และจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการผลิตตามแนวทางจีเอ็มพี (GMP) และเทคนิคการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) ส่วนระยะที่ 2 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ผลิตและผู้ส่งออก และระยะที่ 3 เป็นการฝึกอบรมให้คำแนะนำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในห้องปฏิบัติการ และการออกใบรับรองผลวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน------------------------ ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/163424