เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งพัฒนาด่านสินค้าเกษตร เพิ่มศักยภาพตรวจสอบ-คลุมพื้นที่ศก.พิเศษ

17 มิถุนายน 2558
1,836
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเร่งขับเคลื่อนการบูรณาการเพิ่มศักยภาพด่านตรวจสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC) โดยมีเป้าหมายดำเนินการตั้งด่านตรวจสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา และตราด มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์น้ำ และด่านกักสัตว์ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ และตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้า

"ปัจจุบันได้ตั้งด่านตรวจสินค้าเกษตรนำร่องไปแล้วที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีการตั้งจุดตรวจร่วมระหว่าง 3 ด่านดังกล่าว ขณะเดียวกัน ยังมีทีมตรวจการณ์เฝ้าระวังสินค้าลักลอบนำเข้าในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนด้วย ในส่วนของ มกอช.ได้เร่งทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัย และช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้า-ส่งออก อีกทั้งยังจัดคู่มือการทำงานของแต่ละด่าน พร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ แบบครบวงจร ผ่านระบบ National Single Windows (NSW)" เลขาธิการ มกอช.กล่าวด้าน นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้อำนวยการสำนักควบคุมมาตรฐาน มก.อช. กล่าวว่า มกอช. ได้พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ให้กับด่านตรวจสินค้าเกษตร 19 ด่าน โดยจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอทีส่งมอบให้ด่านฯเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงาน----------------------- ^ ^ ----------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/163668