เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สธ.เร่งยกเครื่องยาแผนไทยขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน

17 มิถุนายน 2558
1,643
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันพัฒนาในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยและยาสมุนไพรไทย ซึ่งเดิมใช้เวลา 160 วัน จะให้เร็วขึ้นเหลือเพียง 90 วัน

ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ร่วมพิจารณาเอกสารคำขอ ทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา และให้อย.พิจารณาพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนแบบใหม่ให้ทันสมัย รวดเร็วขึ้น เช่น จ้างหน่วยงานภายนอก (third party) ดำเนินงานในบางขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก การใช้ระบบ IT มาช่วย ตั้งแต่การยื่นคำขอแบบอิเล็คทรอนิกส์ การตรวจหลักฐานเอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียน เป็นต้น หรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในลักษณะองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับภาระงานการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนด้านยาแผนไทยและสมุนไพรเป็นการเฉพาะ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และลดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนให้เหลือน้อยที่สุด และร่วมพัฒนามาตรฐานผู้ผลิตยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศการพัฒนามาตรฐานจีเอ็มพีโรงงานผลิตยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร ซึ่งขณะนี้มีกว่า 1,000 ราย ในจำนวนนี้ประมาณ 50 แห่ง เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพี พีไอซีเอส(GMP PIC/s) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงและยอมรับในสากล สร้างความเชื่อมั่นของผู้ผลิตเหล่านี้ทั้งในประเทศ และสามารถส่งออกตลาดโลกได้------------------------- ^ ^ ---------------------------
ที่มา :
"สาธารณะสุข".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/163593