เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
"วีรศักดิ์"นำรมช.พณ.กัมพูชาดูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
29 สิงหาคม 2562
1,957

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระบุรี เป็นการเน้นย้ำและสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยว่ามีมาตรฐานสากล และเมื่อนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่นจะทำให้สินค้าประเภทนั้นๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ครบวงจรของไทย เพื่อเป็นแนวทางให้กัมพูชานำไปปรับมาตรฐานการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออกของทั้งสองประเทศและต่ออาเซียนในที่สุด


โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน และนำไปสู่การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ โดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดอาเซียนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :