เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดัชนีภาวะศก.ครัวเรือนต่ำสุดรอบ7เดือน

10 มิถุนายน 2558
2,502
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนหรือเคอาร์อีซีไอในเดือนพ.ค.อยู่ที่ระดับ 45 ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนจากเดือนเม.ย.อยู่ที่ระดับ 45.8 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ลดต่ำลงอยู่ที่ 46.2 ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพราะรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคการเกษตรยังไม่ฟื้นกลับมาอย่างเต็มที่จนสามารถชดเชยกับภาระค่าใช้จ่ายได้และช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาทำให้ภาระการใช้จ่ายสูงขึ้น

นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่มีผลโดยตรงต่อภาระการชำระหนี้ต่อเดือนของครัวเรือนมากนักเนื่องจากการก่อหนี้ระยะยาวจะทำสัญญาผูกพันล่วงหน้าสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ เรื่องการออมเพราะยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่โดยเฉพาะภาคเกษตร และครัวเรือนที่ไม่มีรายได้ประจำ ต้องรับมือกับสถานการณ์ตึงตัวระหว่างรายได้และภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนหนี้สินและรายจ่ายในชีวิตประจำวันส่วนอื่นๆ เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวจะผ่อนคลาดลงหากเศรษฐกิจมีสัญ ญาณฟื้นตัวดีขึ้นและทำให้กระแสรายได้และภาวะการมีงานทำของภาคครัวเรือนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น"ภาวะภาคครัวเรือนยังมีปัจจัยที่น่ากังวลทั้งรายได้และเงินออม โดยเฉพาะเงินออมของครัวเรือนในปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่48.3 และใน 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 49.1ถือว่าต่ำกว่าระดับ 50 เป็นครั้งแรก ถือว่าไม่สอดคล้องกับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายสำหรับอุปโภคบริโภคช่วง 1-2 เดือนข้างหน้ายังอยู่ภาวะอ่อนแอ คาดว่าครึ่งปีแรก(ม.ค.-มิ.ย.)จะขยายตัว1.2% "----------------------- ^ ^ ---------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".กรุงเทพธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/650941