เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมชลจับมือ 5 หน่วยงาน กำจัดวัชพืช ทุ่งรังสิต

08 มิถุนายน 2558
1,412
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรมการทหารช่าง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จ.นครนายก และ กทม. จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชในทุ่งรังสิตอย่างยั่งยืน เนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา มักประสบปัญหาวัชพืชทางน้ำแพร่กระจายอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะช่วง 10 ปีหลังที่วัชพืชและผักตบชวาได้สร้างปัญหากีดขวางทางน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่ดีและการส่งน้ำมีปัญหา

"ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่าง ๆ จัดเก็บวัชพืชเหล่านี้ตามกรอบงบประมาณและความสามารถที่มี แต่ก็ไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งหมด เนื่องจากวัชพืชโตเร็วมากและไหลเคลื่อนย้ายตลอดเวลา จึงมีการจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นการเริ่มนวัตกรรมในการดูแลทางน้ำร่วมกันแบบบูรณาการ"นายพฤทธิพงศ์ กล่าวต่อว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว นอกจากจะทำให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ ยังทำให้ทำให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ซ้ำซ้อน มีทิศทางที่ชัดเจน และเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐกับภาคประชาชน สามารถสร้างเครือข่ายดูแลรักษาทางน้ำสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าจะช่วยให้ทุ่งรังสิตมีคลองที่สะอาด เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรโดยรอบมากกว่า 200,000 ครัวเรือน------------------------ ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/161999