เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตร จ.กระบี่แนะเกษตรกรซื้อปาล์มพันธุ์ดีปลูกส่งผลให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดี

04 มิถุนายน 2558
2,672
กระบี่ - เกษตรจังหวัดกระบี่ แนะเกษตรกรเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มจากแปลงเพาะชำที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมวิชาการเกษตร ปาล์มพันธุ์ดี ส่งผลผลิตดีให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดี

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ำมันนั้น การเลือกใช้ปาล์มพันธุ์ดีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อปริมาณผลผลิต และเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่จะได้ สำหรับปาล์มน้ำมันที่ใช้ปลูกเป็นการค้าจะต้องเป็นลูกผสมเทเนอรา (Tenera) ซึ่งมีเปลือกนอกหนา กะลาบาง ให้ผลผลิต และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง โดยผู้ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน หรือเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518ดังนั้น เกษตรกรที่จะปลูกสร้างสวนปาล์มใหม่ขอแนะนำในการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันควรสอบถามข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์จากผู้ผลิต หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์ และหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการซื้อพันธุ์ได้ หรือซื้อจากแปลงเพาะชำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ค่อกรมวิชาการเกษตร โดยสังเกตแปลงเพาะชำที่มีใบอนุญาตรวบรวมถูกต้อง ก็จะได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นลูกผสมเทเนอราทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสอบถามรายชื่อผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน และผู้เพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมวิชาการเกษตรได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โทร.0-7561-1002----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค-ภาคใต้".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000062967&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3