เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยูเอ็นยกย่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งทรงคุณค่า พัฒนาสังคมโลก

02 มิถุนายน 2558
2,349
31 พ.ค.58 คณะกรรมการธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (เอสแคป) ได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 71 ขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้นำประเทศต่างๆ ร่วมกันหารือในประเด็น "การพัฒนาอย่างสมดุลสามด้าน : ร่วมมือและลงมือ" โดยมีผู้แทน 51 ประเทศ เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา เมื่อวันนี้ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา นางชามฉัต อัคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการเอสแคป กล่าวว่า นับจากที่ได้มารับตำแหน่งในประเทศไทยระยะหนึ่งแล้วนั้น ได้ติดตามเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพบว่าเรื่องดังกล่าวมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งนางอัคตาร์ กล่าวต่อว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับทั้งด้านการพัฒนาอย่างสมดุล และส่งเสริมศักยภาพของคนไปพร้อมๆ กัน จึงนับว่าเป็นแนวทางอันมีคุณค่าอย่างมากต่อหนทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นหลักของโลกในปัจจุบันและอนาคต"มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และนำไปปรับใช้ในอีกหลายประเทศโดยมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก"นางอัคตาร์ กล่าวอีกว่า องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ได้นำแนวพระราชดำริไปพัฒนาชนบทอย่างประสบความสำเร็จ เช่น งานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ที่ร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เช่น เรื่องของน้ำ และดิน หรือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่เริ่มจากการแก้ไขปัญหาฝิ่นแล้วพัฒนามาสู่งานการพัฒนาชนบทการประชุมที่เกิดขึ้นนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการขององค์การสหประชาชาติที่ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันวางทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคต ภายใต้ Post - 2015 Millennium Development Goals ซึ่งประเทศต่างๆ จะร่วมกันสรุปและให้ความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ เดือน ก.ย.นี้------------------------ ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"คุณภาพชีวิต".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/160734