เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตรียมคลอดรัฐวิสาหกิจยาง(กยท.) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการครบวงจร

02 มิถุนายน 2558
2,599
นายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. และการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิตปี 2558/2559 ให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ภายหลังจากร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย โดยเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะทำให้การบริหารงานยางพาราของประเทศเป็นไปอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม งานวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติในการพัฒนายางพาราให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

นายอำนวยกล่าวต่อไปว่า กฎหมายฉบับนี้ เกิดจากการบูรณาการรวมหน่วยงานยางพาราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ "การยางแห่งประเทศไทย" หรือ กยท. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะประเทศที่ครองตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก และที่สำคัญ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกจากบทบาทและภารกิจที่ครอบคลุมในการจัดการด้านการตลาดนอกจากนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหวังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง ตลอดจนสามารถยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ ดังนั้น กยท. จะทำหน้าที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 16 มาตรการ ให้เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบ การเงิน บัญชี และงบประมาณของปี 2558 และ 2559 ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2558 ที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือน รวมทั้งการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรชาวสวนยางด้วย สำหรับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มุ่งเรื่องการส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนกิจการของสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น และประเด็นที่มีความห่วงใยกันมาก คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess)โดย กยท. จะต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุน นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมการขยายตัวของ กยท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป---------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/160936