เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เช็กเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใครมีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท

21 เมษายน 2563
4,321
เปิดเกณฑ์การขึ้นทะเบียน "เกษตรกร" มาเช็กดูกันว่า ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท วิธีการตรวจสอบสถานะ มีขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

จากกรณี กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" (COVID-19) จำนวน 15,000 บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนนั้น
เกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีดังนี้

บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค. 56 เป็นต้นไป) ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้
1. ทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
3. ปลูกไม้ผลยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
4. ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
5. เลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
6. เลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
7. เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
8. เลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
9. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
10. ทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
11. ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน
12. เพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆ ซึ่งหมายถึง เลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
13. ประกอบเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1-12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น

วิธีตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน มีดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คลิกคำว่า "ค้นหา" จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็บกรมส่งเสริมเกษตร แล้วกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ