เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ติวเข้มเกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวคุณภาพพร้อมสู้ในตลาดสากล

26 พฤษภาคม 2558
1,568
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ติวเข้มเกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวให้มีคุณภาพ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมาตรฐานข้าวเหนียวไทยปลอดสารพิษพร้อมแข่งในตลาดนานาชาติ เผยแม้ไทยส่งออกข้าวเหนียวอันดับ 1 ของโลกแต่ยังมีปัญหามากมายที่ต้องเร่งแก้

เมื่อเวลา 13.00 น. วานนี้ (25 พ.ค.) ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นายประสิทธิ์ มุสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปฏิรูประบบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ประจำปี 2558 ท่ามกลางความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ ในเขต จ.ขอนแก่น จากทั้ง 26 อำเภอ ร่วมในการฝึกอบรมรวมกว่า 400 คนนายประสิทธิ์ มุสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนาไทย ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหนียวทั้งประเทศรวมกว่า 16.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตต่อปีเฉลี่ยที่ 5-8 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกในภาคอีสานของไทยมากถึงร้อยละ 84 ขณะที่ภาคเหนืออยู่ที่ร้อยละ 15.6ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกข้าวเหนียวอันดับ 1 ของโลก โดยมีการส่งออกในกลุ่มตลาดหลักของข้าวเหนียวคือในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย ที่ผ่านมากระบวนการผลิตและการค้าข้าวเหนียวของไทยยังพบปัญหาที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรในระดับพื้นที่นายประสิทธิ์ระบุว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มทักษะทางวิชาการในขั้นตอนของการปลูกข้าวเหนียวในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดไว้ และมอบหมายให้ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดได้เน้นย้ำให้เกษตรกรเลิกใช้สารพิษ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตจนนำไปสู่ความมั่งคั่งของชาวนาไทยและต่อยอดสังคมไทยที่ยั่งยืนสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวในความรับผิดชอบของสหกรณ์ขอนแก่นจะเน้นหนักไปในกระบวนการส่งเสริมระบบการผลิตและการค้า โดยเน้นในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ การทำนาธรรมชาติ เลิกการใช้สารเคมีโดยจะเน้นหนักในการทำนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายระบบนิเวศ ลดต้นทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตข้าวเหนียวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ จนนำไปสู่การที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวสามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังสามารถขยายช่องทางการค้าข้าวเหนียวสู่ตลาดการค้าใหม่ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ"หลักสูตรการอบรมดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพราะต้องยอมรับว่ากระบวนการปลูกข้าวเหนียวของไทยนั้นแม้จะเหมือนกันแต่ก็มีข้อจำกัดและข้อแตกต่างในด้านต่างๆ โดยเฉพาะลักษณะสภาพดินปลูกแต่ละพื้นที่" สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นกล่าว และว่าดังนั้น การนำหลักวิชาการและการสร้างความเข้าใจแบบง่ายๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย มีการผสมผสานร่วมระหว่างศาสตร์ชาวบ้านกับหลักวิชาการให้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเมื่อทำสำเร็จและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบก็จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้สุทธิให้แก่เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่สำคัญยังเป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรในระดับท้องถิ่นขอนแก่นให้เข้าสู่การเป็น Smart farmer พัฒนาเป็นผู้ผลิตข้าวเหนียวสามารถแข่งขันกับข้าวเหนียวสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้----------------------- ^ ^ -----------------------
ที่มา :
"ภูมิภาค"ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ติวเข้มเกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวคุณภาพพร้อมสู้ในตลาดสากล