เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐปล่อยกู้ ดอกเบี้ย 0 % ให้เกษตรกรขุดสระ

26 กุมภาพันธ์ 2563
10,720
รัฐบาลปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0 % สนับสนุนเกษตรกรสร้างแหล่งเก็บน้ำในไร่นา ลดการพึ่งพิงน้ำจากธรรมชาติและระบบชลประทาน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 วงเงิน 508.2 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)จัดสรรเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืม นำไปพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรของตนโดยไม่คิดดอกเบี้ย 2)ส่งเสริมการจัดระบบพื้นที่เกษตรให้มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองลดการพึ่งพาน้ำจากธรรมชาติและระบบชลประทาน 3)สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่องทั้งในและนอกฤดูกาล ปลูกพืชหลากหลายชนิด เลี้ยงสัตว์และประมง เป็นระบบเกษตรแบบผสมผสานตามทฤษฎีใหม่
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการโครงการระยะที่ 1 (ปี2559 - 2564) ไปแล้ว วงเงิน 302.9 ล้านบาท โดยมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 ราย แต่สามารถจัดสรรเงินให้กู้ยืมได้เพียง 6,014 ราย ซึ่งเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการสามารถประกอบชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้เพียงพอชำระหนี้ได้ตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

ส่วนโครงการระยะที่ 2 นี้ ตั้งเป้าหมายมีสมาชิกเข้าร่วม 10,000 ราย เป็นสถาบันเกษตรกร 350 แห่ง ใน 51 จังหวัด ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1)สมาชิกต้องไม่เคยรับการสนับสนุนจากโครงการอื่นของรัฐในลักษณะเดียวกัน 2)มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ทำกินในพื้นที่อย่างถูกกฎหมาย หากเป็นที่เช่าทำกิน ต้องมีระยะเวลาเช่าครอบคลุมระยะเวลาโครงการและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ 3)พื้นที่ทำกินรายละ 10 ไร่ หรือรวมกับสมาชิกทุกรายในสหกรณ์นั้นๆแล้วเฉลี่ยได้รายละ 10 ไร่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ รวม 6 ปี (พ.ศ.2563 - 2568)

วงเงินโครงการรวม 508.2 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แบ่งเป็น 1)เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย วงเงิน 500 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี จัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่ 1 ไร่ ความลึก 2 เมตร หรือขุดเจาะบ่อบาดาล เจาะจนถึงระดับที่มีน้ำ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หากมีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท สมาชิกต้องสมทบเอง 2)เงินจ่ายขาด วงเงิน 8.2 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การชำระเงินกู้ของสมาชิก ใน 2 ปีแรก (ปี 2563 -2564) เป็นระยะเวลาปลอดหนี้ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ โดยจะเริ่มชำระเงินงวดที่ 1 ในปี 2565 ไปจนถึงปี 2568 รวม 4 ปี ปีละอย่างน้อยร้อยละ 25 ของเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ หากสมาชิก/สถาบันเกษตรกรผิดนัดชำระหนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยปรับร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระหนี้หมด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ผิดนัดชำระหนี้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรคิดอัตราดอกเบี้ยปรับร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระหนี้หมด

ทั้งนี้ การสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล Big Data ในการจัดทำแผนที่พิกัดจุดแหล่งน้ำสำรองของเกษตรกรแต่รายละ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและต่อยอดโครงการอื่นๆ ของรัฐบาลในอนาคต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ