เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พด.หนุนใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ สู้วิกฤติพืช ศก. ตกต่ำ

19 พฤษภาคม 2558
2,926
นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดเผยว่า ในสภาวการณ์ที่พืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้อย่างยางพาราและปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำ จนส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างมาก ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองลดการใช้ปุ๋ยเคมี หรือถ้าเกษตรกรไม่สะดวกในการผลิตปุ๋ยใช้เองก็สามารถซื้อได้จากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด อย่างที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสตูล มีการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในราคากระสอบละ 300 บาท
โดยปกติเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจะใส่ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 1 กระสอบต่อไร่ กระสอบละ 1,000 กว่าบาท ถ้าเกษตรกรปรับเปลี่ยนโดยลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงเหลือครึ่งกระสอบ และมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 2 กระสอบต่อไร่ ราคาเพียง 600 บาท แม้ในช่วงแรกต้นทุนจะดูไม่แตกต่างเพราะปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยเคมี แต่เมื่อใช้ไปได้ระยะยาว ปุ๋ยอินทรีย์จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดิน ช่วยปรับโครงสร้างดินจากกระด้างให้ดีขึ้น พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น ผลผลิตก็เจริญงอกงามมากขึ้น และเกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ จนในที่สุดอาจะไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีอีกเลย

พร้อมกันนั้น กรมพัฒนาที่ดินยังได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุปรับปรุงบำรุงดินอย่างโดโลไมท์ หินปูนฝุ่น แจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น ก็จะสามารถช่วยเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการลดต้นทุน สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร

แหล่งที่มาของข้อมูล : "พด.หนุนใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ สู้วิกฤติพืช ศก. ตกต่ำ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/158488