เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ดูแลความชุ่มชื้นในดินให้เหมาะสม

18 พฤษภาคม 2558
1,510
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคตะวันออกกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวไม้ผล ประกอบกับเป็นช่วงที่มีพายุฤดูร้อน ซึ่งปรากฏในข่าวว่ามีต้นทุเรียนและไม้ผลหลายชนิดลำต้นล้ม สร้างความเสียหายกับผลผลิตของเกษตรกรอย่างมาก นอกจากลมพายุที่สร้างความเสียหายต่อไม้ผลแล้ว ลมยังพัดเอาความชื้นที่อยู่ในดินขึ้นไปในอากาศค่อนข้างเร็ว ส่งผลให้ดินค่อนข้างแห้ง กักเก็บความชื้นไม่อยู่ ดังนั้น เกษตรกรควรหาวัสดุหรือเศษซากใบไม้มาคลุมหน้าดินเพื่อลดการสูญเสียน้ำในดิน

อีกทั้งควรหมั่นรดน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน แต่ควรรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งส่วนใหญ่ดินจะต้องการน้ำและความชื้นประมาณ 25-30% ที่สำคัญการใช้น้ำอย่างพอดีเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์น้ำค่อนข้างวิกฤติ จำเป็นต้องช่วยกันประหยัดและใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตาม ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว เกษตรกรควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เนื่องจากพืชได้นำธาตุอาหารที่มีในดินไปใช้ในการออกดอกออกผลในฤดูกาลที่ผ่านมาไปจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ ลงไปอีก โดยเกษตรกรสามารถนำตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ซึ่งจะได้รับคำแนะนำว่าควรจะเติมธาตุอาหารชนิดใดบ้างที่เหมาะสมกับพื้นที่และพืชเป็นรายแปลง ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน------------------------- ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/158060