เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งมาแล้ว 8 จังหวัดขาดน้ำเพาะปลูก

04 พฤศจิกายน 2562
2,354
กรมชลประทานสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ และจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 62/63 ทั่วประเทศ พบว่า สามารถเพาะปลูกได้ 7.24 ล้านไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวรอบ 2 พื้นที่ 4.57 ล้านไร่ พืชไร่ พืชสวน 2.67 ล้านไร่
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.62 พบว่า มีอ่างขนาดใหญ่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน 25 แห่ง ซึ่งจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอสนับสนุนการเพาะปลูก ใน 8 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี อุทัยธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในเขตชลประทาน ประกอบด้วย
1. มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร 8 จังหวัด ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกระเสียว (สุพรรณบุรี) ทับเสลา (อุทัยธานี) อุบลรัตน์ (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ลำนางรอง (บุรีรัมย์) และจุฬาภรณ์ (ขอนแก่น ชัยภูมิ)
2. มีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อการเกษตรต่อเนื่อง (พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น) 28 จังหวัด ได้แก่ 4 เขื่อนหลัก (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ครอบคลุม 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา) แม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่ ลำพูน) แม่มอก (ลำปาง สุโขทัย) มูลบน (นครราชสีมา) ลำพระเพลิง (นครราชสีมา) และคลองสียัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี)
3. มีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อทำนาข้าวรอบที่ 2 บางพื้นที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล (เชียงใหม่) กิ่วลม (ลำปาง) กิ่วคอหมา (ลำปาง) น้ำอูน (สกลนคร) น้ำพุง (สกลนคร นครพนม) ลำตะคอง (นครราชสีมา) ลำแซะ (นครราชสีมา) บางพระ (ชลบุรี) ประแสร์ (ระยอง) รัชชประภา (สุราษฎร์ธานี) และบางลาง (ปัตตานี ยะลา)

ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้รับผลกระทบ 20 จังหวัด 54 อำเภอ ได้แก่ ภาคเหนือ 9 จังหวัด 35 อำเภอ คือ เชียงราย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด 13 อำเภอ คือ ยโสธร หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา และเลย ภาคกลาง 2 จังหวัด 4 อำเภอ คือ ลพบุรี และสุพรรณบุรี ภาคตะวันตก 1 จังหวัด 2 อำเภอ คือ กาญจนบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไทยรัฐ