เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.เทงบ270ล้าน แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีหมื่นตันช่วยชาวนา23จว.

20 กุมภาพันธ์ 2562
5,034
20 ก.พ.62 นายประสงค์ ประไพพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ได้รายงานให้นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบถึงความพร้อมและแนวทางปฏบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่ 2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดทั่วประเทศเช่น เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ เป็นต้น
ซึ่งจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรไปปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/2563 ไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณที่ครม. อนุมัติ 275 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิรวมค่าขนส่ง 10,000 ตัน วงเงิน 270 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์ ซึ่งรัฐบาลจะจัดทำงบประมาณปี 63 มาชดเชยให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วงเงิน 5 ล้านบาทนั้น กรมการข้าวปรับจากแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายประสงค์ กล่าวว่า กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้แล้ว ขณะนี้กำลังตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิไว้ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร แปลงปลูกเสียหายโดยสิ้นเชิง และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง ซึ่งจะต้องทำประชาคมในระดับอำเภอเพื่อรับรองว่า เป็นผู้ได้รับความเสียหายจริง

ทั้งนี้กรมการข้าวจะต้องติดตามตรวจสอบว่า เมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนไปนั้น ชาวนานำไปเพาะปลูกในฤดูกาล 62/63 ไม่ได้มีการนำไปจำหน่ายเนื่องจากในปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ข้าวหอมมะลิราคาดี โดยอยู่ที่ 15,000 ถึง 16,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก อีกทั้งจะไปแนะนำวิธีการใช้เมล็ดพันธุ์อย่างประหยัด โดย 5 กิโลกรัมต่อไร่นั้นมีความเหมาะสม หากใช้อย่างถูกวิธี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ.เทงบ270ล้าน แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีหมื่นตันช่วยชาวนา23จว.". (20-02-2562).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 20-02-2562, เข้าถึงได้จาก : https://www.naewna.com