เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รายนามเกษตรกรดีเด่น รับพระราชทานโล่รางวัลในหลวง

14 พฤษภาคม 2558
2,889
(13 พ.ค.58) เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีรายชื่อดังนี้
++ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ++ จำนวน 15 สาขาอาชีพ คือ

สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นางสาวสดวก จำรัส จังหวัดแพร่

สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล จังหวัดชุมพร

สาขาอาชีพไร่นา ได้แก่ นายสนั่น ยิ้มระย้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาอาชีพไร่นาส่วนผสม ได้แก่ นางรำพึง อินทร์สำราญ จังหวัดสุรินทร์

สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางรุจาภา เนียนไธสง จัดหวัดบุรีรัมย์

สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี จังหวัดราชบุรี

สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายสำเนา เกาะกาเหนือ จังหวัดนครนายก

สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายสมศักดิ์ แก้วมณีทอง จังหวัดราชบุรี

สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นาวสาวสิรินุช ฉิมพลี จังหวัดนครปฐม

สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุรชัย แซ่จิว จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมโภช ปานถม จังหวัดลำปาง

สาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายปลื้ม จันทุง จังหวัดพัทลุง

ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายพนม จันทร์ดิษฐ จังหวัดนครสวรรค์

สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

++ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ++ จำนวน 13 กลุ่ม คือ

กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลองกล้วยเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอยู่ จังหวัดพังงา

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ จังหวัดนครพนม

กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำปลาส้มบ้านตะคุ จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง จังหวัดสกลนคร

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้อยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังน้ำเย็น จังหวัดแพร่

วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

++ สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ++ จำนวน 7 สหกรณ์ คือ

สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง

สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ก.น.ข. หนองรี จำกัด จังหวัดลพบุรี

สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด จังหวัดพัทลุง


++ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ++ จำนวน 3 สาขา คือ

นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นายชัยพร พรหมพันธุ์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น

นายสืบศักดิ์ จินตาพล เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

------------------------ ^ ^ --------------------------
ที่มา :
"เกษตร".แนวหน้า.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/157842