เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โวยไม้ยางพาราราคาตก แถมเกาหลีหลอกลงทุนรับซื้อถูก
11 พฤษภาคม 2558
2,928
ธุรกิจไม้ยางพาราโวยซัพพลายไม้ยางล้นราคาตก นักลงทุนสนใจสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ติดปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน สายส่งไม่รองรับ และรอแก้ไขผังเมืองใหม่ จี้ ก.พลังงานช่วยแก้ไข ล่าสุดเจอนักลงทุนเกาหลีใต้หลอกเสนอราคารับซื้อไม้วูดพาลเลตราคาสูง แต่พอลงทุนซื้อเครื่องจักรเป็น 1,000 ล้าน บ. กลับกดราคารับซื้อแบบขาดทุน

นายสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันปริมาณไม้ยางพาราที่ล้นระบบแต่ไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากติดปัญหา 3 ประเด็น คือ 1) ประชาชนในพื้นที่ต่อต้านโรงไฟฟ้าทุกประเภท 2) ปัญหาสายส่งของระบบจำหน่ายไม่พอรองรับ แม้ว่าจะมีการทำหนังสือขอผลิตไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แต่ไม่มีการรับรองโครงการในช่วงที่ผ่านมา 3) ผังเมืองใหม่ระบุว่าไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภทโดยเฉพาะในพื้นที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขผังเมืองเพิ่มเติม คาดว่าจะใช้เวลานาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขปัญหานอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม้ยางยังเจอปัญหาจากนโยบายให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไล่ตัดไม้ยางทิ้ง และจูงใจด้วยการชดเชยเพิ่มจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จากเดิมที่ราคา 16,000 บาท/ตัน ปรับเพิ่มเป็น 26,000 บาท/ตัน ส่งผลให้ปริมาณไม้ยางล้นตลาดและถูกกดราคารับซื้อหน้าโรงงานจากเดิมที่เคยรับซื้ออยู่ที่ 900 บาท/ตัน มาอยู่ที่ราคา 330 บาท/ตัน ล่าสุดในกลุ่มไม้ยางพารายังเจอปัญหาการส่งออก "วูดพาลเลต" หรือการนำไม้มาอัดเม็ด สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักลงทุนมานำเสนอรับซื้อที่ 175 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถือเป็นราคาที่ดี จึงตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มรวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อผ่านไป 8 เดือน กลับกดราคารับซื้อเหลือเพียง 110-120 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นราคาขายแบบขาดทุน จึงไม่มีใครสนใจผลิตเพื่อส่งออก"การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในพื้นที่มีศักยภาพสูงมาก แต่ก็มีปัญหามากมายในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ปัญหาให้ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายว่า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเมื่อภายในประเทศสามารถผลิตเศษไม้ได้มากก็ควรส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น"นายสุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ภายในสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราพยายามจะส่งออกวูดพาลเลตไปยังประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเกาหลีใต้ แต่ต้องเจอมาตรการกีดกันทางการค้า เพราะในบางประเทศกำหนดว่า ผู้ส่งออกไม้ยางจะต้องมีภาครัฐรับรองว่าภายในประเทศมีการปลูกไม้ยั่งยืนและมีการทดแทน แต่สำหรับประเทศไทยไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบรับรองให้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอประเด็นปัญหานี้ไปที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) แต่ยังไม่มีการพิจารณา และหากเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอาจจะต้องมีกระทรวงพาณิชย์มาดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วนอกจากนี้ต้องการให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบ Feed in Tariff หรือ FiT เรียบร้อยแล้ว และเป็นอัตราที่จูงใจให้ลงทุนคือที่กำลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.99 บาท/หน่วย กำลังผลิตมากกว่า 1 เมกะวัตต์ ราคา 5.41 บาท/หน่วย และกำลังผลิตมากกว่า 3 เมกะวัตต์ ราคา 4.69 บาท/หน่วย แต่จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล------------------------ ^ ^ ------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจในประเทศ".ประชาชาติธุรกิจ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430901951